METEOR İNOVASYON İNŞAAT LTD. ŞTİ


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu


GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde “kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Hakmar Mağazacılık Limited Şirketi (Şirket) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  •   Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

  •   Noter vasıtasıyla,

  •   Başvuru Sahibi’nce info@marketim42.com'a eposta gönderilmek suretiyle,

  •   Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli

    elektronik imza”, “mobil imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Tebligat adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

    Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

page1image413885616

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek
Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Aydoğdu Mahallesi Çeçenistan Caddesi No:81/2 Meram/KONYA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Elektronik Tebligat (ETebligat)yoluyla

info@marketim42.com


Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

page2image479286496 page2image479286912

E-posta yoluyla

Aydoğdu Mahallesi Çeçenistan Caddesi No:81/2 Meram/KONYA

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

page2image479359536 page2image479359824 page2image479360368 page2image479360848 page2image479361136

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

page2image479372144 page2image479372432 page2image479372720 page2image479373296 page2image479373584 page2image479373872

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince; yazılı başvurularda, evrakın Şirkete tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda, başvurunun Şirkete ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. Talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanır. Ancak yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayıp on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetine geçemez.Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:
Soy isim:

Telefon Numarası:

Adres:

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife olup tarifenin güncellenmesi halinde değişiklik gösterebilir.

page2image479486352 page2image479486640 page2image479486928page2image479487216

T.C. Kimlik Numarası:
(Yabancılar için pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

page2image479512688 page2image479513104 page2image479513392page2image479513680 page2image479513968

B. Lütfen Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Personel, aday personel, eski personel, üye, ziyaretçi, 3. taraf firma çalışanı vb.)

☐ Çalışan ☐ Ziyaretçi

Müşteri/Potansiyel müşteri/üye

☐ Çalışan adayı
Diğer: .......................................................................

Talep No

Talep Konusu

Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (a)]
Şirketiniz tarafından kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep ediyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (b)] Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (c)]

Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa , bu üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu M. 11 /1 (ç) ]

Seçiminiz


page3image477424560 page3image477424848 page3image477425136 page3image477425424page3image477425712 page3image477426000 page3image477426416 page3image477426704page3image477426992 page3image477427280 page3image477427568 page3image477427856 page3image477428144page3image477428432 page3image477428976

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi belirten dilekçeniz ile doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi , ikametgâh , gibi) [KVK Kanunu M. 11 /1 (d) ]

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;
a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini
talep ediyorum. [KVK Kanunu M. 11 /1(e)]

Düzeltme talebim (Talep No 5) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (f)]

8.

Silme veya yok edilme talebim (Talep No 6) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (f)]

9.

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucuna ilişkin dilekçeniz ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek

olarak gönderiniz. [KVK Kanun u M. 11 /1 (g) ]

page4image477236848 page4image477202048 page4image477202240

10.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum.
Kanuna aykırılığa konu olan hususa ilişkin belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.) [KVK Kanunu M. 11/1 (ğ)]


C. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli

vekaletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)

☐ Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİ BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurusunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru Sahibi İlgili Kişi'nin Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

page4image477849488